โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
building7 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
building8 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524

อัพเดทล่าสุด