โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ธุรกิจ การรักษาพยาบาลความช่วยเหลือทีละขั้นตอนอธิบายได้ดังนี้

ธุรกิจ

ธุรกิจ การรักษาพยาบาลแผนประกันสุขภาพของรัฐบาล เป็นแผนประกันสุขภาพ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และครอบครัว ที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ศูนย์บริการเมดิแคร์ และเมดิเคด CMS เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่จัดการ และดูแลโครงการเมดิเคดของรัฐทั้งหมด ผู้รับสิทธิได้รับบริการรักษาพยาบาล จากผู้ให้บริการทางการแพทย์ การเรียกเก็บเงินเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นแต่ละรัฐ จึงมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน

ให้เราเรียนรู้วิธียื่นคำร้องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล ก่อนที่คุณจะเปิดบิลได้ คุณต้องเป็นผู้ให้บริการก่อน ผู้ให้บริการต้องได้รับอนุญาต และรับรองตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับบริการที่มีให้ ผู้ให้บริการธุรกิจการรักษาพยาบาลที่มีศักยภาพ จะต้องสมัครและเข้าร่วมโปรแกรมเมดิเคด กำหนดหมายเลขผู้ให้บริการ และยอมรับเงื่อนไขบางประการของการเข้าร่วม ก่อนที่จะสามารถชำระค่าบริการที่มีให้ ตรวจสอบสถานะของคุณ

ประเภทของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่คุณใช้สำหรับการชำระเงินนั้น แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า คุณจัดประเภทเป็นผู้ให้บริการอย่างไร หน่วยงานต่อไปนี้ ยื่นคำร้องตัวแทน ตัวอย่างเช่น บ้านพักคนชรา สำนักงานอนามัยครอบครัว
การดูแลบ้านพักรับรองพระธุดงค์ สถานพยาบาล คำชี้แจงทางวิชาชีพถูกส่งโดย ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนทาน การบริการฉีดที่บ้าน การบริการพยาบาลเอกชน การเสนอค่าตอบแทน

ต่อไปนี้เป็นแนวทางทั่วไป หากบทความนี้มีหัวข้อ โปรดตรวจสอบสถานะของคุณ โดยทั่วไป คุณมีเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ให้บริการ หรือวันสุดท้ายของการให้บริการจนถึงไฟล์ ต่อไปนี้เป็นคำย่อและคำจำกัดความ ที่สามารถช่วยคุณค้นหาแบบฟอร์มคำร้องได้ MPN หมายเลขผู้ให้บริการ เมดิเคดหมายเลข 7 หลัก ที่ออกโดยเมดิเคด จะได้รับเมื่อลงทะเบียน

NPI ตัวระบุผู้ให้บริการระดับชาติ หมายเลข 11 หลักที่ออกโดย NPPES ได้รับตามคำขอ รหัสการจัดประเภท รหัส 10 อักขระ แสดงถึงประเภท และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ รับแบบฟอร์มการเรียกร้องเฉพาะรัฐของคุณ รัฐมักจะอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งชาติ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแห่งชาติ ค้นหาตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มการเรียกร้องส่วนใหญ่ จะเห็นได้ชัดเจน เมื่อคุณตรวจสอบ ดังนั้น เราจะใช้แบบฟอร์มตัวอย่างในลิงก์ด้านบน เพื่อครอบคลุมพื้นที่ ที่อาจซับซ้อนกว่า คุณอาจต้องการพิมพ์ออกมา ส่วนบนของแบบฟอร์มส่วนใหญ่ ต้องการข้อมูลประชากรเกี่ยวกับผู้ป่วย และผู้เอาประกันภัย ส่วนล่างมีไว้สำหรับให้ข้อมูลซัพพลายเออร์

รายการที่ 17 แนะนำชื่อผู้ให้บริการ ป้อนชื่อและข้อมูลประจำตัว ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำ สั่งหรือกำกับดูแลบริการ หรือการเรียกร้องการจัดหา รายการกำหนดตัวระบุผู้ให้บริการ ให้กับผู้ให้บริการของผู้แนะนำ การวินิจฉัย หรือลักษณะของโรคหรือการบาดเจ็บ หรือการบาดเจ็บ หมายถึงอาการ ข้อร้องเรียน หรือเงื่อนไขของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ

การป้อนรหัสสองหลักที่เหมาะสม จากรายการรหัสสถานที่ให้บริการ สำหรับการใช้งาน หรือบริการแต่ละรายการ รหัสที่ตั้งบริการระบุตำแหน่ง ที่นำเสนอบริการ ค้นหาได้ที่นี่ ขั้นตอน บริการ หรือวัสดุสิ้นเปลือง ป้อนรหัส CPT หรือ HCPCS จากรหัสที่เหมาะสม ซึ่งมีผลในวันที่ให้บริการ ค้นหารายการทั้งหมดที่ศูนย์บริการเมดิแคร์ และเมดิเคด การปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานประกันสุขภาพของรัฐบาล เพื่อส่งแบบฟอร์มการเรียกร้อง

ในหลายกรณี คุณสามารถยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่านั้น ซึ่งอาจกำหนดให้คุณต้องดาวน์โหลด หรือรับซอฟต์แวร์บางอย่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่ง มิเช่นนั้น คุณจะต้องส่งแฟกซ์ หรือส่งแบบฟอร์มการเรียกร้อง ไปยังหน่วยงานประมวลผลการเรียกร้องของเมดิเคดของรัฐ เนื่องจากคุณกำลังติดต่อกับรัฐบาล

คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง หรือเผชิญกับการเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธ จากนั้นคุณต้องส่งการอ้างสิทธิ์อีกครั้ง ทำความเข้าใจรหัส เพื่อยื่นคำร้องอย่างถูกต้องในขณะที่ลดธงสีแดงในกระบวนการ

แนวโน้มมากมายกำหนดสิ่งที่องค์กร ธุรกิจ การรักษาพยาบาล เมดิเคด ต้องทำเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ของทิศทางของความพยายาม การเติบโตของรายจ่ายได้ สร้างแรงกดดันต่องบประมาณของประเทศ เมดิเคดสร้างแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องกับงบประมาณของรัฐ ค่าใช้จ่ายโครงการ รวมถึงเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางและรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 20.5 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณของรัฐในปี 2551 เป็น 29.0 เปอร์เซ็นต์

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายของเมดิเคด อาจส่งผลกระทบทางการเงินต่อโครงการอื่นๆ ของรัฐ ความช่วยเหลือสาธารณะ เช่น การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และการคมนาคมขนส่ง แรงกดดันด้านต้นทุนอันเนื่องมาจากรายจ่ายของเมดิเคด คาดว่าจะยังคงมีอยู่ ไม่ว่าในกรณีใด หากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐบาลกลาง โปรแกรมเมดิเคด อาจนำไปสู่นวัตกรรมการชำระเงิน

เมื่อต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น ผู้อำนวยการเมดิเคด พยายามชะลอแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่พวกเขาสามารถใช้ได้ คือการเปลี่ยนจากการชำระคืนค่าบริการ เป็นนวัตกรรมการชำระเงิน ที่มีการแบ่งปันความเสี่ยงของผู้ให้บริการในระดับที่มีความหมาย รูปแบบการชำระเงินใหม่ ให้รางวัลแก่ซัพพลายเออร์ ในการให้บริการการรักษาพยาบาลคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพการดูแลและลดต้นทุนได้ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจคลิ๊ก !!!!  มะเร็งปอด ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของมะเร็งปอด