โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

นางสุนิสา ชุ่มมงคล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม

พ.ศ. 2466 อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสอน เฝ้าทรัพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2474 – 2475 นายเลย มณเฑียรรัตน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2475 – 2477 นายเยื่อ พลจันทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2477 – 2486 นายสงัด จุลแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

1 พฤษภาคม 2486 นายหรุ่น พึ่งพิงพัก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2504 ศาลาถูกวาตภัย เจ้าอาวาสวัดหนองตาหลวง อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน 2 ไร่ 3 งาน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

1 ตุลาคม 2509 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณ 160,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข.

1 ตุลาคม 2523 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 420,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก.

30 กันยายน 2524 นายหรุ่น พึ่งพิงพัก เกษียณอายุราชการ

1 ตุลาคม 2524 นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณ 332,000 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณ 70,000 บาท ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล

กุมภาพันธ์ 2535 นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2538 ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการศึกษา พระครูสังฆรักษ์สนิท โฆสโก เจ้าอาวาสวัดหนองตาหลวง พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เป็นเงิน 1,7000,000 บาท

พ.ศ. 2540 โรงเรียนปฎิรูปการศึกษา

พ.ศ. 2542 เจ้าอาวาสวัดหนองตาหลวง อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนและบริเวณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ไร่

30 กันยายน 2542 นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ญ เกษียณอายุราชการ

23 พฤศจิกายน 2542 นายสานอารีย์ อินทร์ชำนาญ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

7 กรกฎาคม 2546 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1 ตุลาคม 2546 นายสานอารีย์ อินทร์ชำนาญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2547 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปีการศึกษา 2548 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน

ดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ปีการศึกษา 2553 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2561 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ขวบ)

9 พฤศจิกายน 2561 นายสานอารีย์ อินทร์ชำนาญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร

10 พฤศจิกายน 2561 นางสาวน้ำทิพย์ ติบรรเทิง รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาหลวง

1 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน นางสุนิสา ชุ่มมงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาหลวง

ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 9 ชั้นเรียน มีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน เป็นข้าราชการครู จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่ง ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน 3 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน โดยมี นางสุนิสา ชุ่มมงคล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปรัชญา
” ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”

วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาทุกคน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

1. เด็กวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
2. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมีทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการดำเนินชีวิต
3. นักเรียนทุกคนรู้คุณค่า และภาคภูมิใจ ในศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม
4. นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์ และใช้ตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหา
5. จัดโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

1. นายประสาน เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายนที ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. พระครูใบฎีกาใจ จารุวํโส ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นายสุรินทร์ แดงชาติแท้ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นางเปรมจิต ด้วงฉิม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
6. นายพงศ์สถิต มะปัญญา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. นางสาวจิตรา กองแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
8. นางสาวน้ำทิพย์ ติบรรเทิง ผู้แทนครู กรรมการ
9. นางสุนิสา ชุ่มมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์